27 Aralık 2016 Salı

10 Aralık 2016 Cumartesi

Sultan II. Abdülhamid Han - Bölüm.8


ABDÜLHAMÎD HÂN II - 8

(Türkiye Târîhi)nde diyor ki, (İkinci meşrûtiyyetden sonra gelen yeni rejim, ikinci Abdülhamîdi mahkûm etmiş, hattâ bugüne kadar, bu hükümdârın lehinde, hattâ tarafsız yazmak ve konuşmak, tehlükeli sayılmışdır. Bunun bir sebebi, ikinci Abdülhamîdin, aslâ mürteci', gerici olmamak şartı ile, muhâfazakâr olması ve imperatörlüğü otuz yıl şahsen adâlet ile idâre etmesidir. İkinci Abdülhamîdi düşürenler birbirinden inkılâbcı oldukları için, tabî'atiyle, bu hükümdârın muhâfazakârlığını beğenmemek durumunda kalmışlardır. Ancak târîh, siyâset değildir. Günün modasına göre söyliyen, yazan kimse, târîhci değildir. Çünki, siyâsî rejimler ve fikr modaları dâimâ değişir. Yakın mâzîyi halka fenâ tanıtmak gibi hissî görüş, ilmî tedkîk yapılmasına mâni' olmakdadır. Ba'zı sathî görüşlü kimseler, günlük oluşları küçültür, gölgede bırakır diye, eski kahramânları küçültürler. Târihî realiteden korkmak ma'nâsızdır. Türkiyede, yine de, ikinci Abdülhamîd aleyhindeki yalanları nakl etmek modası yürürlükdedir.

13 Şubat 1295 [m. 1878] gününe kadar, ikinci Abdülhamîdin saltanatının ilk bir yıl, beş ay ve onüç günü, bu hükümdârın şahsî idâresi ile ilgisizdir. Şahsî idâresi, 13 Şubatda başlar. 7 Zilhicce 1293 ve 23 Kânûn-i evvel [Aralık ayı] 1876 günü birinci meşrûtiyyet i'lân edildi. İlk millet meclisi 19 Mart 1877 de açıldı. Anayasayı hâzırlıyanlardan Midhat pâşa, bir hukukcu değildi.

- devamı var -7 Aralık 2016 Çarşamba

Amigurumi Zeynep ve Zehra Bebekler

Merhabalar... 😊
Nihayet blogger'a da emojiler gelmiş. 😊 Ne zamandır bekliyordum, geç bile kalmışlardı aslında, zira  onlarca farklı hissi bir tek ":)" ile ifade etmeye çalışmak tam bir kaostu benim için 😄
Umarım daha çok geliştirirler. Bu emojiler pek de öyle ahım şahım güzel değiller ama, yine de idare eder. 😏
Blogger'dan daha çok yenilik bekliyoruz aslında. Hızla gelişen sosyal medya karşısında ölmemesi için artık yeni adımlar atılması gerek diyor ve lafı uzatıp sizi sıkmadan esas konumuza geçiyorumm 😊

4 Aralık 2016 Pazar

Sultan II. Abdülhamid Han - Bölüm.7


ABDÜLHAMÎD HÂN II - 7

Ebüzziyâ takvîminin 19 Şubat 1945 pazartesi yaprağında diyor ki: (Meşrûtiyyetin başlangıcı, memleketimiz için büyük felâket ve ziyânlara sebeb oldu. Çünki 1329 [m. 1911] da Trablusgarb İtalyanlara bırakıldı. 331 [m. 1912] de Balkan harbi bozgunu oldu. İki büyük kıt'a ile ilişiğimiz kesildi. Afrikada birmilyonikiyüzbin kilometre kare, Rumelide ikiyüzelli bin kilometre kare yerimiz elden gitdi. Birinci cihân harbinde de birmilyon kilometre kareden fazla toprak gayb oldu. Koca imperatorluk yağma edildi. Bu felâketlere, ittihâd ve terakkînin, gâfil, câhil, fırkacı, inâdcı, bölücü idâresi sebeb oldu.) Birinci cihân harbine Osmânlılar üç milyon askerle katıldı. Bir milyon zâyi' eyledi. Bunun dörtyüzbini cebhede şehîd oldu. Müttefiklerimizin mevcûdü yirmiüç milyon olup, onbeşbuçuk milyon zayı'âtımız oldu. Bunun üçbuçukmilyonu cebhede öldü. Düşmân orduları mevcûdü, kırküç milyon idi. Bunların yirmiüç milyonu zâyi' oldu. Yalnız beşbuçuk milyonu cebhede öldü.

Sultân Abdülhamîdi tahtından indirenler, sonunda memleketi düşman çizmelerinin altında bırakarak kaçdılar. İlk olarak Enver pâşa, Tal'at pâşa, doktor Behâeddîn Şâkir, doktor Nâzım, 30 Ekim 1918 de Mondros mütârekesini imzâ etdikden bir gün sonra, gece yarısı kaçdılar. Tal'at pâşa [m. 1921] de kırkdokuz yaşında Berlinde, Enver pâşa kırk yaşında [m. 1922] de Türkistânda, Cemâl pâşa da [m. 1922] de elli yaşında Tiflisde öldürüldüler...

- devamı var - 

25 Kasım 2016 Cuma

24 Kasım 2016 Perşembe

Sultan II. Abdülhamid Han - Bölüm.6


ABDÜLHAMÎD HÂN II - 6

31 Mart vak'ası adı ile meşhûr olan 13 Nisân 1327 [m. 1909] hareketi ile sultân Abdülhamîdin hiçbir alâkası olmadığı, kat'î olarak anlaşılmışdır. İttihâdcıların, pâdişâha sâdık birinci orduya güvenmiyerek, Selânikdeki üçüncü ordudan getirdikleri avcı taburlarının çıkardığı tesbit edilmişdir. Ya'nî ittihâdcıların bir tertîbi olmuşdur. İttihâdcılar, böylece Selânikden Bulgar, Sırb, Yunan, Arnavud yağmacılarının meydâna getirdikleri hareket ordusunu İstanbula gönderdi. Tal'at beğin baskısı ile Sultân, 27 Nisan 1327 [m. 1909] da tahtdan indirildi. Son meşrûtiyyet zemânında hükümdârlığı dokuz ay, beş gündür. Selânikden gelen, toplama ve frenk silâhlarını taşıyan hareket ordusuna karşı koymak istiyen kumandanlara, çarpışılmamasını, müslimân kanı dökülmemesini sıkı emr verdi. İsteseydi yalnız Taksim ve Taş kışladaki ta'lîmli asker ve sâdık subaylar, gelen çapulcu alaylarını darmadağınık edebilirdi. Fekat, kardeş kanının dökülmesini istemedi. İstanbula giren hareket ordusu kumandanları, doğru Yıldız serâyına geldiler. Hazîneyi, asrlardan beri toplanmış olan kıymetli yâdigârları ve dünyânın en zengin kütübhânelerinden olan serây kitâblığının bir kısmını yağma etdiler. Pâdişâhın altın arabası bile parçalanıp paylaşıldı. Bu barbarca saldıranlar, birer kahramân, kurtarıcı i'lân edildi. O yıl, ittihâdcılar, Sultândan iki yaş küçük olan kardeşi Muhammed Reşâdı yerine geçirdiler. Sultân Reşâd, ihtiyâr, sessizdi. Ortalığı kana boyıyanların, gönülden müslimân olmadıklarını görüyordu. Bu canavarlar karşısında âciz, zevâllı bir kukla hâlinde idi. İttihâdcılar, sultân Hamîdi lekeliyecek bir suç bulamadılar. Milletin onu çok sevdiğini, saydığını görerek, öldürmeğe de cesâret edemediler. Hemen o gece, kurmay binbaşı Fethi Okyarın emrinde olarak, trenle Selâniğe götürdüler. Orada Alâtini köşkünde habs edildi. Ömrünü okumakla ve ibâdet ile geçirdi. Hükûmeti ele geçiren ittihâdcıların çoğu, hattâ din işleri başkanı olan şeyh-ul islâm efendileri dahî mason idi. Sultân Hamîd hânın kansız ve huzûr içinde geçen idâresinden sonra memleket, siyâsî i'dâmlar, sû'i kasdler ülkesi oldu. Çok kimseleri i'dâm etdiler. Birbirlerini, hattâ kendi başkumandanları olan Mahmûd Şevket pâşayı da dört aylık sadr-ı a'zam iken 11 Hazîran 1331 [1913] de kendileri öldürdü. Yerine getirilen Mısr prensi Sa'îd Halîm pâşanın 3 sene, 7 ay ve 23 günlük ve bunun yerine gelen Tal'at pâşanın birbuçuk senelik sadâret zemânlarında, memleket karma karışık oldu. Herkes, ölüm, habs korkusu içinde idi. Cân, mal ve nâmûs emniyyeti kalmadı. İslâm düşmanlığı, küfr ve irtidâd moda olmağa başladı. Her vilâyetde zâlimler türedi. 1329 [m. 1911] da Arnavud isyânı oldu. Mahmûd Şevket pâşa büyük kuvvetle önliyemedi. Sultân Reşâd 16 Hazîranda Kosovaya gitdi. Beşyüzyirmiiki sene önce, dedesinin zafer kazandığı yerde, yüzbin Arnavud ile Cum'a nemâzı kıldı. Huzûru te'mîn etdi. Mahmûd Şevket pâşanın sekseniki taburla yapamadığını, sultân Muhammed Reşâd, bir gövde gösterisi ile te'mîn eyledi.

- devamı var -


9 Kasım 2016 Çarşamba

Amigurumi Tesettürlü "Gül" Bebek

Merhabalar...
Yeni tasarladığım tesettürlü bebeğimi takdim edeyim :)
Arkadaşlar ona "Gül" ismini verdiler. :)
Son zamanlardaki favorim, yine kumaştan elbise diktim bebeğime :)
Gövdesi tamamen el örgüsü, üzerindeki giysiler de el yapımı.

2 Kasım 2016 Çarşamba

Sultan II. Abdülhamid Han - Bölüm.5


ABDÜLHAMÎD HÂN II - 5

İkinci Abdülhamîd hânın güzel ahlâkını, dîne olan bağlılığını, edeb ve hayâsının derecesini, aklını, ilmini, adâletini, millet için durmadan çalışdığını, hiç cân yakmadığını, düşmanlarına bile iyilik etdiğini, masonların aldatdıkları ve maşa olarak kullandıkları satılmışları bile afv etdiğini anlamak istiyenlere, (Mâbeyn baş kâtibi) Es'ad beğin (Hâtırât-ı Abdülhamîd-i hân-ı sânî) kitâbını okumalarını tavsıye ederiz. Ermeni komitecilerin hâzırladıkları ve 21 Temmuz 1323 [m. 1905] günü Cum'a nemâzını kılıp, Yıldız câmi'inden çıkarken patlatılan bir arabadaki sâatli bombadan kurtulunca, binlerce seyirci ve ecnebî diplomatlara karşı, düşünmeden, hemen söylediği şu kelimeler, kalbinin temizliğini, milletin olgun, şefkatli bir babası olduğunu göstermeğe yetişir sanırız: (Kendimce en büyük emel, ehâlînin râhat ve mes'ûd olmasıdır. Bu uğurda, gece-gündüz nasıl çalışıldığı ve gayret gösterildiği ma'lûmdur. Gayret ve hüsn-ü niyyetimin min tarafillah mükâfâtı, şu hâdiseden, hıfz-ı Hudâ ile, emîn olmaklığımdır. Onun için, cenâb-ı Hakka şükr ve hamd ederim. Müte'essir olduğum birşey varsa, asker evlâdlarımdan ve ehâlîden ba'zılarının telef ve mecrûh olmalarıdır. Buna, ilelebed teessüf ederim. Tebe'amın, hakkımda göstermiş oldukları hissiyâta an-samîmilkalb memnûniyyetimi beyân eyler, âfât-i semâviyye ve erdiyyeden masûniyyetleri için düâ ederim).

- devamı var -

1 Kasım 2016 Salı

Amigurumi Prenses Bebek


Merhabalar...
Bir sipariş bebeğimi daha sizlerle paylaşıyorum :)
Daha önce hatırlarsınız Kızıl Saçlı olarak örmüştüm bu bebekten. Bu defa kızıl yerine kahverengi saç kullandım. Ne yazık ki o güzel kızıl renk ipten artık üretilmiyor.

21 Ekim 2016 Cuma

Amigurumi Feraceli Bebek

elma şekeri amigurumi

Merhabalar...
Hayırlı Cumalar diliyorum hepinize...

Amigurumi bebek siparişlerime devam ediyorum, arada gelip böyle farklı çalışmaları yayınlayıp kaçıyorum. :)
Bu defa kişisel bebek çalışması yaptım. Aleyna hanım arkadaşı için feraceli ve mor şallı bir bebek istemişti. :) Gönderdiği resim üzerine benzer şekilde çalıştım. Ten rengi açık olması istendiği için böyle açık bir ton kullandım. Feracesi için ise Medine ipeği kumaşı kullandım. 
Boyu 25 cm. Gözler kilitli ve güvenlidir. Ve tabii ki herşeyiyle tamamen el emeği... 

Sevgiyle örüldü, sevgiyle dikildi, sevgiyle kullanılsın inşallah... :) 
elma şekeri amigurumi

Siz de kişisel bebek çalışması yaptırabilir veya benzerlerinden sipariş verebilirsiniz.
İletişim için mail adresim:
elma.sekeri.blog@hotmail.com

Sevgiler...

17 Ekim 2016 Pazartesi

Sultan II. Abdülhamid Han - Bölüm.4


Haydarpâşada askerî tıbbiyye mekteb-i şâhânesi 24 Teşrîn-i evvel 1321 de açıldı. [1322] de dilsiz ve sağırlar mektebi açıldı. [1322] de Bingâzîye telgraf hattı yapıldı. [1323] de (İstanbul-Köstence) kablosu döşendi. Haydarpâşa istasyonu binâsı yapıldı. Beşiktaş tepesindeki Yıldız serâyını ve önündeki câmi'i yapdırdı. Velhâsıl Avrupada yapılan yeniliklerin hepsini en modern şeklde yurdumuzda yapdırdı. Ne yazık ki, [1327] de tahtdan indirilince, bütün bu ilerlemeler durdu ve memleket kana boyandı.

Abdülhamîd hân, (İstanbul-Eskişehir-Ankara) ve (Eskişehir-Adana-Bağdâd) ve (Adana-Şâm-Medîne) demiryollarını yapdırdığı zemân, başka memleketlerde bu kadar demiryolu yokdu. Din bilgileri, fen ve edebiyyât üzerinde çok kitâb basdırdı. Köylere kadar kurslar açdırdı. Parasız kitâblar gönderdi.

Harb gücünü gayb etmiş olan eski gemileri Halice çekip, Avrupada yeni yapılan üstün evsâflı kruvazörler, zırhlılar ile donanmayı kuvvetlendirdi. Askeri, subayı öyle şerefli olmuşdu ki, bir kahve önünden bir binbaşı geçerken, kahvede oturanlar ayağa kalkarak saygı gösterirlerdi. Öyle bereket vardı ki, bir binbaşının evinde pişen yemekden, bir mahalle fakîrlerinin karnı doyardı. Bütün millet, sivil, asker, herkes birbirini çok severdi. Yalnız [1313] yılında, Yunan isyânı oldu. Ethem pâşa "rahime-hullahü teâlâ" kumandasında gönderdiği askeri, kendisi serâydan idâre ediyordu. Askeri yirmidört sâatde Termopil geçidini aşıp, Atinaya girdi. Bütün Avrupa kumandanları buna şaşırdı. Çünki, Alman kurmayları, Osmânlı ordusu, Termopili altı ayda geçemez diye rapor vermişdi.

- devamı var -14 Ekim 2016 Cuma

Sultan II. Abdülhamid Han - Bölüm.3


ABDÜLHAMÎD HÂN II - 3

Her vilâyetde mektebler, hastahâneler, yollar, çeşmeler, Viyanadan başka bir yerde eşi bulunmıyan modern bir tıp fakültesi yapdırdı. 1293 [m.1876] de Mekteb-i Mülkiyyeyi yapdırdı. [1296] da bir müze yapdırdı. [1297] de hukûk mektebi ve dîvân-ı muhâsebâtı [sayıştay] kurdu ve Beyoğlu kadın hastahânesini yapdırdı. [1299] da güzel san'atlar akademisi, [1300] de yüksek ticâret mektebi, [1301] de yüksek mühendis mektebi ve yatılı kız lisesi açıldı. [1303] de Terkos suyunu İstanbula getirtdi ve mülkiye lisesini açdı. [1305] de Alman imperatörü İstanbula gelip, sultân Ahmed meydânında Alman çeşmesi yapıldı. [1307] de Bursada ipekçilik mektebini yapdırdı. [1308] de Halkalı zirâ'at ve baytar mektebi ve Kâğıthânede bir poligon kurdurdu. 1309 [m.1892] da Bursa demiryolunu ve Aşîret mektebini yapdırdı. [1310] da Üsküdar lisesi ve Rüşdiyye mektebleri ve yeni postahâne binâsı ve Osmânlı bankası ile Reji binâlarını ve (Yafa-Kudüs) demiryolu ile Ankara demiryolu yapıldı. Yine [1310] da Hamîdiyye kâğıd fabrikası, Kadıköy havagazı fabrikası ve Beyrut limanı rıhtımını yapdırdı. [1311] de Osmânlı sigorta şirketi ve Küçüksu barajı ve (Manastır-Selânik) demiryolu yapıldı. [1312] de (Şâm-Horan) demiryolu ve (Eskişehir-Kütahya) demiryolu yapıldı. Yine [1312] de Hamîdiyye yüksek ticâret mektebi ve (Galata-Tophâne) rıhtımı, Dolmabağçe sâat kulesi yapıldı. [1313] de (Beyrut-Şâm) demiryolu, Dâr-ül-aceze binâsı, mum fabrikası, (Afyon-Konya) demiryolu, Sakız limanı rıhtımı, şimdiki İstanbul lisesi binâsı, (İstanbul-Selânik) demiryolu yapıldı. Ereğli kömür ocakları çalışdırıldı. [1314] de Tuna nehrinde Demirkapı kanalını, kapalıçarşı ta'mîrini yapdırdı. [1313] Yunan zaferini kazandı. Akl hastahânesini yapdırdı. [1316] da Şişlide Hamîdiyye Etfâl hastahânesini yapdırdı. [1318] de Medîne-i münevvereye kadar telgraf hattı yapdırdı. 1320 [m.1901] de Hamîdiyye Hicâz demiryolu Zerkaya kadar işledi. Kâğıthânedeki Hamîdiyye suyu yapıldı. Yeni balıkhâne, Haydarpâşa rıhtımı, ma'den arama mektebi, Şâmda tıbbiyye-i mülkiyye yapıldı.

- devamı var -
13 Ekim 2016 Perşembe

Amigurumi Aşık Tavşicikler

elma şekeri tavşan

Merhaba yeniden...
Aşık tavşiciklerimle geldik bugün. :) Yeni evli bir dostumuza ev hediyesi. 💕
Ah bu minnak, bu cici şeyler insanları nasıl mutlu ediyor nasıl, bir bilseniz... :)

11 Ekim 2016 Salı

Sultan II. Abdülhamid Han - Bölüm.2


ABDÜLHAMÎD HÂN II - 2

Osmânlılara imzâlatdırılan 3 Mart 1878 Ayastefanos [Yeşilköy] mu'âhedesini sultân Abdülhamîd hân bir dürlü hazm edemedi. Dâhiyâne bir kurnazlıkla 4 Hazîran 1878 de İngiltere ile gizlice anlaşdı. Kıbrıs adasının idâresini İngiltereye bırakdı. Adanın gelirleri her yıl İstanbula yollanacak, ada Osmânlı İmperatorluğunun bir parçası kalacakdı. Buna karşılık, İngiltere Ayastefanos mu'âhedesinin Türkiye lehine değişdirilmesine yardım edecekdi. Böylece, Berlin mu'âhedesi, 13 Temmuz 1878 de imzâlanarak, topraklarımızın çoğu geri alındı. Bu harbde, para tazmînâtı pek ağır oldu. Sultân Abdülhamîd, buna da pek dâhiyâne çâre buldu. [m. 1881] de Düyûn-i umûmiyye idâresi kurarak, borçları, ikiyüzelliiki milyondan, yüzaltı milyon osmânlı lirasına indirdi. Bu büyük başarısı, memlekete unutulmaz bir hizmet oldu. 

10 Ekim 2016 Pazartesi

Amigurumi Kızıl Saçlı Bebek

elma şekeri bebek

Merhabalar...
Yine bir kumaş elbiseli bebek.
Bu kez asil, zarif bir hanım. Hem de kızıl saçlarıyla tam bir güzellik! Ona prenses diyemeyiz, o bir sultan! :))

6 Ekim 2016 Perşembe

Sultan II. Abdülhamid Han - Bölüm.1


ABDÜLHAMÎD HÂN II - 1

Osmânlı pâdişâhlarının otuzdördüncüsü ve en yüksekleri idi. İslâm halîfelerinin doksandokuzuncusu idi. 1258 [m. 1842] de tevellüd etdi. 1293 [m. 1876] de halîfe oldu. 1336 [m. 1918] da vefât etdi. Çenberlitaşda, dedesi sultân Mahmûdun türbesindedir. İslâmiyyete hizmeti, saymakla bitirilemez. 

Abdül'azîz hân, düşmânlara âlet olanlar tarafından şehîd edilip, sonra 5. ci Murâd da hal' edilip, kendisi kukla olarak halîfe yapıldı. Avrupada belirli ocakların islâmiyyeti yok etmek için hâzırladığı yıkıcı plânları, kıyasıya hortlatmağa başlarken önlerine dikildi. Aklı, zekâsı ve ilmi fevkalâde üstün olduğu için, memlekete karşı asrlar boyunca hâzırlanmış olan sinsi, alçak ve vahşî sû'ikasdı hemen sezdi. Hâzırlıyanları ve maşa olarak kullandıkları sahte kahramanları, iş başından uzaklaşdırdı. İslâm bilgilerini, ya'nî din ve fen ve ahlâk bilgilerini memleketin her yerine yaydı. Çok sayıda kültürlü din adamı yetişdirdi. Milleti otuzbir sene adâlet ile idâre etdi. Bilgili, temiz bir gençlik yetişdirdi. Haksızlığın, kötülüğün, ahlâksızlığın kökünü kazıdı. Bu yüzden ba'zı kimselerin hedefi oldu. Yıllarca kötülendi. İftirâlara uğradı. Sonra gelen gençliğe, büsbütün yanlış olarak tanıtıldı. Fekat, insâflı yazılan târîhleri okuyanlar ve onun ilme, fenne, sanâyı'a, ticârete, ahlâka, kısaca insanlığa bırakdığı eserlerini görenler, bu iftirâlara aldanmadı. Ona dil uzatan yalancılardan, ilm adamı, yazar maskesi altında çalışan düşmanlarından ve bunların söyledikleri yalanlardan nefret etdiler. Onun büyüklüğü karşısında hayrân kaldılar. 

20 Eylül 2016 Salı

Amigurumi Mor Elbiseli Cici Bebek


Merhabalar...
Yeni cici bebeklerimle geldim bugün. 😊
Her ne kadar bu Eylül ayı Temmuz gibi geçse de, sıcağına sabredip ördüm bişeyler. ☺
Nedense pek bir şey yazasım yok. Bebeğimi ve elbisesini biliyorsunuz, daha önce paylaştığım Cici Kız serisinden. Sipariş üzerine mor çalıştım. Bir de tatlı pembesi var. O da bir sonraki posta kalsın. 😊

Sipariş için mail yazabilir, veya instagram üzerinden iletişim kurabilirsiniz. 
elma.sekeri.blog@hotmail.com
@elma_sekeri_atolye

Sevgiler...

17 Ağustos 2016 Çarşamba

Amigurumi Cici Kız'a Yeni Cici Elbise :)

elma şekeri amigurumi

Herkese merhaba!
Yine arayı epeyce açtım, farkındayım. :)
Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle blog yazıları da maalesef azaldı. Bir ürünü bitirir bitirmez fotoğrafını çekip anında paylaşıyorsunuz, bu da kolayımıza geliyor açıkçası. Bu yüzden son zamanlarımı bolca İnstagram'da geçirdiğimi itiraf edeyim.(Buraya da utanan bir yüz ifadesi gelsin) :)
[İnstagram'daki paylaşımlarımı sağ taraftaki kutucuktan görebilirsiniz bu arada.]

Yine de bloğun yeri ayrı diyor ve aylar sonra tekrar bloğumda yazı yazmanın verdiği dayanılmaz mutlulukla, esas konuya geçiyorum :)

11 Temmuz 2016 Pazartesi

Zaman-İmkan-Maaş (Hatıra)

O zamanlar üniversite talebesiydim. Hem okumak, hem geçinmek, hem de ev geçindirmek zorundaydım. Çok şükür uzaktan akrabamız olan bir zatın eczanesinde 125 lira aylıkla çalışmaya başladım. Dersten sonra eczaneye gider ve tezgâhın başına geçerdim. Geceleri de burada kalıp, sabah okula gidiyordum. Bir gün eczacı bana sordu:

- Her gün nereye gidiyorsun sen?

30 Haziran 2016 Perşembe

Mübarek Ramazan Ayı Çok Kıymetlidir

mektubat tercemesi
Mubârek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nâfile namaz, zikir, sadaka ve bütün nâfile ibâdetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir orucluya iftâr verenin günahları affolur. Cehennemden âzâd olur. O oruclunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruclunun sevabı hiç azalmaz. Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafîfleten, onların ibâdet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur. Cehennemden âzâd olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem", esîrleri âzâd eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibâdet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işliyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer. [Bu ayı fırsat bilmelidir.] Elden geldiği kadar ibâdet etmelidir. Allahü teâlânın râzı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, âhıreti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur'an-ı kerim, Ramazanda indi. Kadr gecesi, bu aydadır. Ramazan-ı şerifte, iftârı erken yapmak, sahûru geç yapmak sünnettir. Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. İftârda acele etmek ve sahûru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısı ile herşeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbâdet etmek de zaten bu demektir. Hurma ile iftâr etmek sünnettir. İftâr edince, (Zehebez-zama' vebtellet-il urûk ve sebet-el-ecr inşâallahü teâlâ) duâsını okumak, terâvîh kılmak ve hatm okumak mühim sünnettir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce müslüman affolur, âzâd olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübârek ayda Onun şânına yakışacak, kulluk yapmağı ve Rabbimizin râzı olduğu, beğendiği yolda bulunmağı, hepimize nasip eylesin! Âmîn.

[Oruç tutmak güç olan yerlerde, oruç tutanlara ve din düşmanlarının yalanlarına aldanmayıp, oruclarını bozmıyanlara, daha çok sevap verilir. Ramazan-ı şerif ayı, islâm dîninin nâmusudur. Âşikâre oruç yiyen, bu aya hurmet etmemiş olur. Bu aya hürmet etmiyen, islâmiyetin nâmus perdesini yırtmış olur. Namaz kılmıyanın da, oruç tutması ve haramlardan kaçınması lâzımdır. Bunların orucu kabûl olur ve îmanları olduğu anlaşılır.]9 Haziran 2016 Perşembe

İnci Tavşan / Amigurumi Pearl Pabbit

elma şekeri amigurumi

Merhabalar...

Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Ramazan ayına girdik bile... Geçen sene Ramazan ayında yazdığım postları hatırlıyorum, sanki dün gibi... 
Herkese tekrardan hayırlı Ramazanlar dileyerek bu postun konusu tavşiciğime geçiyorum. :)

3 Haziran 2016 Cuma

Menkıbe ve Ramazan-ı Şerif TebriğiMusa aleyhisselam Tur-u Sina'da: 
"Yâ Rabbî, bana Kelîm'im, buyurdun, kelâmını işittirdin. Benden üstün devlete mazhar kıldığın bir kulun var mı?" niyazında bulundu.
 Allahü Teâlâ: 
"Yâ Mûsa! Seninle kelâm ederken aramızda yetmiş bin perde var. Âhir zaman Nebîsi Habîbim Muhammed Mustafa'nın ümmetleri Ramazan orucu tutacaklar, bu sebeple vücûtları zayıflayıp renkleri sararacak, iftar vakti duâ ve niyazda bulunacaklar. Onlardan 70 bin perdeyi kaldırıp duâlarını kabul edeceğim" buyurdu...Yaklaşmakta olan Ramazan-ı Şerif ayı hepimiz için mübarek olsun. Bu kıymetli ayın bereketlerinden istifade edebilmek hepimize nasip olsun inşallah. Kıymetli dualarınızı beklerim sevgili dostlar...
Hayırlı Ramazanlar...

7 Mayıs 2016 Cumartesi

Amigurumi / Sarışın Gelin-Sakallı Damat :)

gelin damat

Uzun bir aradan sonra yeniden merhabalar...
Son bir aydır siparişleri yetiştirmek için harıl harıl örerken, başımı kaşımaya bile vaktim yokken, nasıl geleyim bloğuma da nasıl yazayım, ah! :)
Şükür kavuşturana... :)

Bloğa eklenmeyi bekleyen bir sürü ciciler birikti yine. Yazmak değil de, fotoğrafları düzenlemek uzun sürüyor. (Emeğe saygısı olmayanlara buradan bir ünlem (!) göndermek isterim! ) Yine saatler süren düzenlemeler, kompozisyonlar, çalışmalar vs.nin ardından, bir yazı daha sizlerle buluşuyor! :)

9 Nisan 2016 Cumartesi

Yandan Askılı Çanta ve Makyaj Çantası

çanta

Merhabalar...
Mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Bizi bu güzel günlere eriştiren Rabbimize şükürler olsun. Bu kıymetli zamanları en güzel şekilde değerlendirmek hepimize nasip olsun inşallah. Mübarek üç aylarınızı tebrik eder, kıymetli dualarınızı istirham ederim sevgili dostlarım... 

Gelelim bu cici çantalara... :)

Sevgili müşterim Yağmur hanım içindi bu güzellikler. Takip edenler bilir, instagram'da bolca paylaşmıştım cüzdan ve telefon kılıflarımı. Onların modellerinden esinlenerek, Yağmur hanımla beraber tasarlayıp, makyaj çantası ve yandan askılı çanta diktim.

7 Nisan 2016 Perşembe

Receb Ayı ve Regaib Kandili

receb ayı ve regaib kandili

Bu gece, Receb ayının ilk Cuma gecesi, yani Regâib Kandili'dir. Çünki, Allahü teâlâ, bu gecede, mü'min kullarına, ragîbetler, ya'nî ihsânlar, ikrâmlar yapar. O gece yapılan düâ red olmaz ve nemâz, oruc, sadaka gibi ibâdetlere, katkat sevâb verilir. O geceye hurmet edenleri afv eyler. Receb ayının her gecesi kıymetlidir. Her Cum'a gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, dahâ kıymetli olmakdadır. Regâib gecesinin kıymeti, çeşidli hadîs-i şerîfler ile bildirilmişdir.

Mubârek geceler, islâm dîninin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, ba'zı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki, düâ ve tevbeleri kabûl edeceğini bildirmişdir. Kullarının çok ibâdet yapması, düâ ve tevbe etmeleri için bu geceleri sebeb kılmışdır. Kıymetli geceye, kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Önceki günü öğle nemâzı vaktinden, o gecenin fecrine kadar olan zemândır. Yalnız, Arefe ve üç kurban günlerinin geceleri böyle değildir. Bu dört gece, bu günleri ta'kîb eden gecelerdir. Bu geceleri ihyâ etmeli, ya'nî kazâ namâzları kılmalı, Kur'ân-ı kerîm okumalı, düâ, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslimânları sevindirmeli, bunların sevâblarını ölülere de göndermelidir. Bu gecelere saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günâh işlememekle olur.

29 Mart 2016 Salı

Mavi Elbiseli Bıcırık Bebek / Amigurumi Doll

amigurumi bıcırık bebek

Herkese kocaman merhabalar! :)
Şimdilerde minicik, el kadar amigurumiler moda olsa da, ben bu minyatür amigurumileri pek sevemedim açıkçası. :) Bence biraz ele avuca gelmeli bebek, ona sarılıp uyunabilmeli, bir minik çocuğun kollarını dolduracak kadar dolgun olmalı... 

İşte benim bebeklerim de, miniklere hitaben, böylesine ele avuca gelen cinsten. Ve yine, tabii ki onlar için; güvenli kilitli gözler, sadece iplik ve elyaf. 
Plastik oyuncakları bir kenara bırakın. Vermeyin yavrularınıza o kanserojen şeyleri. Alın elinize ipinizi, yumağınızı, tığınızı; kendiniz örün oyuncağını yavrunuzun. Sevgiyle örülmüş oyuncaklar, emin olun ki ruh dünyasına da yansıyacaktır miniğinizin. Fabrikasyon oyuncakların ruhsuzluğu, şu el emeği göz nuru, binbir zahmetle örülen, içine "sevgi" katılmış, gönül vererek yapılmış güzel oyuncaklarla kıyas kabul edebilir mi?

22 Mart 2016 Salı

Dua Etmek de İbadettir

huzur pınarı


Duânın kabul olması için, önce imanını Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak düzeltmelidir.

Duâ, ibâdet demektir. Bunun için namaza duâ denilir. Yani duâ anlamındaki salât kelimesi, namaz için de kullanılır. İslâmiyet'te duâ, Allahü teâlâya yalvararak murâdını istemektir. Allahü teâlâ, duâ eden Müslümânı çok sever, duâ etmeyene gadab eder. Duâ müminin silahıdır, dînin temel direklerinden biridir. Yerleri ve gökleri aydınlatan nurdur. Duâ, gelmiş olan dertleri, belâları giderir, gelmemiş olanların da gelmelerine mâni olur.

(Bana hâlis kalble duâ ediniz! Böyle duâları kabul ederim) meâlindeki âyet-i kerîmeden anlaşılıyor ki, duâ etmek, namaz, oruç gibi ibâdettir.

Allahü teâlâ her şeyi sebeple yaratmakta, nimetlerini sebeplerin arkasından göndermektedir. 
Zararları, dertleri gidermek ve faydalı şeyleri vermek için de duâ etmeyi sebep yapmıştır.


Diğer ibadetler gibi, duâ etmenin de şartları vardır.

11 Mart 2016 Cuma

Amigurumi Cici Kardeşler: Ayşe ve Zehra

amigurumi bebek

Merhaba!
Yeni amigurumi bebeklerimle tanışın: Ayşe ve Zehra. :)
İsim anneleri, kendileri. 
İki cici kardeşe, iki cici bebek ördüm. Kendilerine benzetmeye çalıştım biraz da. :)

10 Mart 2016 Perşembe

Amigurumi Masha Bebek / Masha Doll

amigurumi masha

Merhabalar...
Karşınızda; yeni bir Masha bebek :) Daha geliştirilmiş, daha güzelleştirilmiş. :)
Hatırlarsınız, daha önce burada bir Masha örmüştüm ve burada da tarifini/patterni paylaşmıştım.
Şimdi aynısından bir daha ördüm, sadece birtakım düzenlemeler yaptım üzerinde.
Elbisesini ve başörtüsünü değiştirdim. Ve bence böyle daha çok benzedi Masha'ya. :)

4 Mart 2016 Cuma

Hakiki Tövbe Böyle Olur!

Allahü teâlâ, tövbe edeni sevdiğini ve affedeceğini bildirmektedir. Tövbe, günâhı işlediğine pişman olmak, günâh işlemekten hemen vazgeçmek, bir daha yapmamaya karar vermek ve affetmesi için Allahü teâlâya yalvarmaktır. Hakîkî tövbesi yapılan günâh, muhakkak affolur.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri, Mesnevîsinde şöyle bir hâdise nakleder:

Hazret-i Ömer'in halifeliği zamanında, düğünlerde çalgı çalan, şarkı söyleyen bir çalgıcı vardı. Yaşlanınca itibardan düşer, bir dilim ekmeğe muhtâç olur.

2 Mart 2016 Çarşamba

Amigurumilere Düğme İle Profesyonel Göz YapmaMerhabalar...

Bir önceki yazımda bahsettiğim "düğmeden amigurumi göz nasıl yapılır" olayını bu yazıyla açıklığa kavuşturayım istedim. :)

Biz bir grup hanım, amigurumiye ilk başladığımızda, amigurumi kilitli gözler Türkiye'de yoktu. Bir-iki kişi yurtdışından getirtiyor, hepimiz de onlardan alıyorduk. Şimdilerde yeni yeni dükkanlara girmeye başladı. Yurtdışından getirtip instagram üzerinden satışını yapanlar da çoğaldı. Kısaca; artık ulaşımı daha kolay hale geldi.
Fakaat, diyelim ki sadece bir-iki tane amigurumi öreceksiniz, denemek için. Bir tanecik kilitli göz almak için kargo parası vermeye değmez, diye düşünenler olacaktır haklı olarak. Veya herhangi bir sebeple ulaşamayanlar, alamayanlar... Ama kaliteli amigurumi örmek isteyenler...
İşte bu yöntem tam size göre! :)

25 Şubat 2016 Perşembe

Pembe Süslü Kaniş / Amigurumi Pink Dog

pembe köpek
Herkese merhaba!
Bakın kim var burada! 
Süslü mü süslü, cipcici bir Kaniş köpecik... :)

3 yıl önce burada örmüştüm aynı Kaniş'ten ve bir müşterime gitmişti. Çok özledim kendisini ve tekrar aynısından ördüm. Eskisiyle tıpatıp benzemedi tabii ama... :)
Bu kez farklı bir ip kullandım. Hem daha yumuşak oldu, hem de renk tonu ponponlarla tam uydu. 
Gözler için düğme kullandım. Evet, bildiğimiz düğme. :) Normalde kilitli/vidalı gözler kullanıyorum, fakat bunda hususi olarak düğme kullandım. Vidalı gözden hiçbir farklı yok, farkettiyseniz. :)
Sıradan bir düğmeyi, amigurumilerimizde, kilitli gözler gibi nasıl kullanırız, bunu da bir sonraki post'umda resimli olarak burada anlatacağım inşallah. 
...

Kaniş'imin çok süslü olduğunu söylemiş miydim? :)

22 Şubat 2016 Pazartesi

Enver Abisiz 3 Yıl


Bugün 22 Şubat...
Enver Abi'mizin vefatının 3. sene-i devriyesi...
Kıymetli büyüğümüz, abimiz, babamız, hocamız, herşeyimizdi...
Vefatının 3. yılında, O'nu anmadan, O'ndan bahsetmeden geçmek olmazdı...
Zira O, gönüllerimize dokunmuştu, "hayat düsturlarımızı" öğretmişti bize...
O'nu sevmek şöyle dursun, tanımak bile büyük bir nimet, büyük bir şeref...

O hâlde, o güzel insanı az da olsa tanımak için, buyrun hep beraber okuyalım. Huzur Pınarı'ndaki güzîde yazılardan birini sadeleştirerek aşağıda naklettim. Okuyup istifade edebilmek dileğiyle...
...


Merhameti, şefkati, sabrı, yumşaklığı, kalb kırmamağı kitablarda okurduk, kitablardan öğrenirdik, fakat nasıl olduğunu bilmezdik, hatta bunların ve bütün güzel huyların bir insanda bulunabileceğini bilmezdik. Enver abimizi tanıyınca güzel huyların nasıl olduğunu ve bir insanda hepsinin toplanabileceğini görüp anlamış olduk. İslamiyetin tarif ettiği kâmil insanın nasıl olacağını görmüş olduk. Talebelerine sık sık hatırlatırlardı; "Üzen olma, üzülen ol. Ezen olma, ezilen ol. Üzen yandı, üzülen kazandı" buyururlardı.
...

Enver abiler kiminle konuşsa onun frekansına göre haraket etmesini iyi bilir, hiç kimseyi korkutmaz, çocukla çocuk olur, büyükle büyük, neşeli ile neşeli olur, dertlinin de derdini alır, onu neşelendirirdi. Herkes bir kere daha Enver abileri görsek diye çırpınır, onun yanından ayrılmak istenilmezdi.

Enver abiler zeynül mecalis idi. Onun bulunduğu yerde herkes neşeli olurdu. Kimin ne derdi olsa orada unuturdu. Zaten Onun yanında dünya hiç akla gelmezdi. İnsan başka bir âleme gider, yanında adetâ Cennet hayatı yaşanırdı. Onunla beraberken vaktin nasıl geçtiği belli olmazdı .
...

Allahü teala Enver abimizi, insanları sevindirmek, insanların ihtiyaçlarını Onun elinden vermek, insanların kalblerini ferahlandırmak için ve insanların dünya ve ahıret seadetine kavuşmaları için yaratmış. Enver abimizi tanımayanlara bunları anlatmak çok zor, tanıyanların ise bu sözler az bile dediklerini duyar gibiyim. Velhasıl Enver abimiz melek miydi, insan mıydı diye düşünülecek, bu devirde böyle bir insan olabilir mi denilecek bir insandı. Enver abimizi iyi anlıyoruz, iyi tanıyoruz, yani anlayamıyacağımızı iyi biliyoruz...
...

Enver abimi 1969 senesinde 47 sene evvel tanıdım; bu kadar zaman içinde,

16 Şubat 2016 Salı

Amigurumi Gelin Damat Bebeklerim / Yeni Bir Sipariş

elma şekeri amigurumi

Herkese merhaba! 

Bugüne kadar onlarca ördüğüm amigurumi gelin-damat çiftlerime bir yenisi daha eklendi. :)
Artık gelin damat bebeklerimi yayınladığım post'larıma yazacak farklı bir şey bulamıyorum, hep aynı hep aynı... :))


Aslında, bu bebecikler hakkında çok da bir şey yazılmıyor açıkçası. Hele de sipariş ise... Resimler yetiyor sanki, ne dersiniz? :)

20 Ocak 2016 Çarşamba

Amigurumi Bebek - Karamel

amigurumi bebek

Merhabalar!
Küçükken hatırlarım, bir defasında ben, ablam, kuzenlerim ve bütün arkadaşlarımız toplanmış oyun oynuyorduk. Birden bir karar alındı: "Herkes en sevdiği oyuncak bebeğini getirsin hadi!"

 O zamanlar Amigurumi bebekler yoktu tabii. :) Şimdi tasvip etmesem de, hepimizde Cindy, Barbie bebekler vardı. Hepimizin bebeği de, ekseriya sarı saçlı, mavi gözlü ve pembe elbiseli idi. Bütün 6-7 yaş aralığındaki kız çocuklarında olduğu gibi... :)
Hepimiz en sevdiğimiz bebeğimizi getirmiştik. Birlikte oyun oynuyor, bir yandan da birbirimizin bebeklerini inceliyorduk.

17 Ocak 2016 Pazar

Kötülük Edene de İyilik Etmeli


Allahü teâlâ, kullarının günâhlarını affedicidir, kerîmdir, rahîmdir, lütfu, ihsânı boldur ve merhameti çoktur. Kendisine isyân edenlere de, merhametinden, rızıklarını kesmeyip göndermektedir...

Vaktiyle gece, gündüz içki içen zengin bir kimse vardı. Bir gün yine içki meclisini kurar ve kölesine dört dirhem vererek meyve ve benzeri şeyler almasını söyler.

11 Ocak 2016 Pazartesi

Amigurumi Cici Kız ve Kedisi Limon :)

Merhabalar! :)

Çok ama çook tatlı bir bebecik ile geldim buraya. :)
Pembe elbiseli cici kızım ve pisisi Limon.
Ben sevmelere de, bakmalara da doyamadım cici kızımı. :)
Hadi bir hikâye anlatayım size :)

5 Ocak 2016 Salı

Tatlı Bir Miniğe Tatlı Kurabiyeler :)

şeker hamurlu kurabiye

Herkese merhaba!

Yoğun geçen günlerimiz ve tatlı telaşlarımız arasında, beklediğimiz minik misafirimiz geldi. :)
Çok şükür, 4. kez teyze oldum. Ailemizin tatlı miniği, Eymen Talha nihayet aramıza katıldı. Bu duygu muhteşem, inanılmaz güzel...

Tabii ki teyzesi hemencecik minik bezelyesi için kurabiyeler hazırladı! ^_^

Kurabiyelerin bir kısmı hastahane ziyaretine gelenlere, bir kısmı da evde bebişi görmeye gelenlere ikram edildi. Buyrun fotoğraflara geçelim. :)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...